کاهش پینگ lost ark

Lost Ark

PLAY WITH GAMEASSIST بهینه سازی شده در گیم اسیست برای ناشر بازی: Amazon Game Studios سازنده:  Smilegate, Tripod Studio, Smilegate RPG, Smilegate Entertainment, Inc.   ژانر: Massively multiplayer online role-playing…